WI v. PROKOPOVITZ (2021)

Special Agent Jay Yerges PT2

Special Agent Jay Yerges undergoes cross-examination.


38-WI v. Prokopovitz: Special Agent Jay Yerges PT2