WI v. PROKOPOVITZ (2021)

Prosecution Closing Argument

The prosecution delivers their closing argument.


41-WI v. Prokopovitz: Prosecution Closing Argument