WI v. PROKOPOVITZ (2021)

Special Agent Jay Yerges

Wisconsin DOJ Special Agent Jay Yerges takes the stand.


37-WI v. Prokopovitz: Special Agent Jay Yerges