WI v. PROKOPOVITZ (2021)

Prosecution Rebuttal

The prosecution delivers their rebuttal argument.


43-WI v. Prokopovitz: Prosecution Rebuttal