WI v. PROKOPOVITZ (2021)

Deputy Timothy Thomas & Sgt. Roman Aronstein

Deputy Timothy Thomas & Sgt. Roman Aronstein take the stand.


19-WI v. Prokopovitz: Deputy Timothy Thomas & Sgt. Roman Aronstein