WI v. PROKOPOVITZ (2021)

Deputy Christine Bilgo

Former Brown County Sheriff's Deputy Christine Bilgo takes the stand.


2-WI v. Prokopovitz: Deputy Christine Bilgo