FL v. WARNER (2020)

Denzel Raikowski

Hailey Bustos' ex-boyfriend, Denzel Raikowski, takes the stand.


39-FL v. Warner Penalty Phase: Denzel Raikowski