AZ v. ROQUE (2003)

Prosecution Rebuttal & Jury Instructions

The prosecution delivers their rebuttal. The judge charges the jury.


55-AZ v. Roque: Prosecution Rebuttal & Jury Instructions