WA v. LETOURNEAU (1997 & 1998)

Officer Todd Harris, Det. Dane Bean & David Gilkey

Officer Todd Harris, Detective Dane Bean & corrections officer David Gilkey take the stand.


8-WA v. Letourneau (1998): Officer Todd Harris, Det. Dane Bean & David Gilkey