WV v. McCAULEY (2021)

Dr. Piotr Kubiczek

Medical examiner Dr. Piotr Kubiczek takes the stand.


18-WV v. McCauley: Dr. Piotr Kubiczek