KY v. HANKISON (2022)

Cody Etherton

Alleged victim Cody Etherton takes the stand.


3-KY v. Hankison: Cody Etherton