CO v. NELSON (2008)

Shawna Nelson PT2

Shawna Nelson continues her testimony.


31-CO v. Nelson: Shawna Nelson PT2