CO v. NELSON (2008)

Shawna Nelson PT3

Shawna Nelson continues her testimony.


33-CO v. Nelson: Shawna Nelson PT3