CA v. MENENDEZ (1993)

Lyle Menendez Opening Statements

Opening statements in the trial of CA v. Lyle Menendez are heard by the jury.


1-CA v. Menendez: Lyle Menendez Opening Statements