1-CA v. Menendez: Lyle Menendez Opening Statements