CA v. MENENDEZ (1993)

Kathleen Simonton

Kathleen Simonton, the Menendez brothers' cousin, takes the stand.   MORE


32-CA v. Menendez: Kathleen Simonton