CA v. MENENDEZ (1993)

Judalon Smyth PT3

Judalon Smyth continues her testimony.


91-CA v. Menendez: Judalon Smyth PT3