FL v. CASEY ANTHONY (2011)

Dr. Gary Utz

Orange County Chief Deputy Medical Examiner Dr. Gary Utz takes the stand.


50-FL v. Anthony: Dr. Gary Utz