FL v. CASEY ANTHONY (2011)

Dr. William Rodriguez

Forensic anthropologist Dr. William Rodriguez takes the stand.


71-FL v. Anthony: Dr. William Rodriguez