FL v. CASEY ANTHONY (2011)

Prosecution Rebuttal

The prosecution delivers their rebuttal argument.


115-FL v. Anthony: Prosecution Rebuttal