FL v. CASEY ANTHONY (2011)

Detective Yuri Melich PT2

Lead investigator Detective Yuri Melich continues his testimony.


26-FL v. Anthony: Detective Yuri Melich PT2