FL v. CASEY ANTHONY (2011)

Stephen Shaw

FBI fiber investigator Stephen Shaw takes the stand.


82-FL v. Anthony: Stephen Shaw