FL v. CASEY ANTHONY (2011)

Prosecution Closing Argument

The prosecution delivers their closing argument.


111-FL v. Anthony: Prosecution Closing Argument