107-FL v. Anthony: John Camperlengo & Deborah Polisano