67-FL v. Anthony: Robin Maynard, Ronald Murdock & Jennifer Welch