FL v. CASEY ANTHONY (2011)

Robin Maynard, Ronald Murdock & Jennifer Welch

CSI Robin Maynard, forensic supervisor Ronald Murdock & CSI Jennifer Welch are recalled to the stand.


67-FL v. Anthony: Robin Maynard, Ronald Murdock & Jennifer Welch