47-FL v. Anthony: Lee Anthony & Deputy Edward Turso