79-FL v. Anthony: Maureen Bottrell & Madeline Montgomery