FL v. CASEY ANTHONY (2011)

Anthony Lazzaro

Anthony Lazzaro is recalled to the stand.


17-FL v. Anthony: Anthony Lazzaro