FL v. CASEY ANTHONY (2011)

Jennifer Welch PT2

CSI Jennifer Welch is recalled to the stand.


57-FL v. Anthony: Jennifer Welch PT2