61-FL v. Anthony: Catherine Theisen & Alina Burroughs