25-FL v. Anthony: Jeffrey Hopkins & Leonard Turtora