FL v. CASEY ANTHONY (2011)

Roy House & Maria Kissh

Ex-roommates of Casey Anthony's former boyfriend take the stand.


5-FL v. Anthony: Roy House & Maria Kissh