44-FL v. Anthony: Patrol Supervisor Kristin Brewer