FL v. CASEY ANTHONY (2011)

Patrol Supervisor Kristin Brewer

Osceola County Sheriff's Office Patrol Supervisor Kristin Brewer takes the stand.


44-FL v. Anthony: Patrol Supervisor Kristin Brewer