FL v. CASEY ANTHONY (2011)

Law Enforcement Testimony

Officer Brendan Fletcher, Officer Adriana Azevedo, Sawgrass Apartments property manager Amanda Macklin & Deputy Sgt. Reginald Posey.


23-FL v. Anthony: Law Enforcement Testimony