FL v. CASEY ANTHONY (2011)

Law Enforcement Testimony

OCSO Deputy Ryan Eberlin, Detective Eric Edwards, witness Linda Tinelli & Detective Yuri Melich.


89-FL v. Anthony: Law Enforcement Testimony