84-FL v. Anthony: Cindy Anthony & Detective Sandra Osborne