FL v. CASEY ANTHONY (2011)

Dr. Gary Utz PT2

Dr. Gary Utz continues his testimony.


51-FL v. Anthony: Dr. Gary Utz PT2