FL v. CASEY ANTHONY (2011)

Gerardo Bloise PT2

CSI Gerardo Bloise undergoes cross-examination.


36-FL v. Anthony: Gerardo Bloise PT2