FL v. CASEY ANTHONY (2011)

Michael Rickenbach

FBI forensic chemist examiner Michael Rickenbach takes the stand.


42-FL v. Anthony: Michael Rickenbach