FL v. CASEY ANTHONY (2011)

Jennifer Welch & Bobby Williams

CSI Jennifer Welch & tattoo artist Bobby Williams take the stand.


63-FL v. Anthony: Jennifer Welch & Bobby Williams