FL v. CASEY ANTHONY (2011)

Christine Narkiewsicz

CSI Christine Narkiewsicz takes the stand.


34-FL v. Anthony: Christine Narkiewsicz